Privacybeleid

Privacybeleid

Wie zijn we

Bed and Breakfast Os Heem te Wahlwiller

 

1. Privacy Policy van Bed and Breakfast Os Heem in Wahlwiller

Os Heem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In

deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met

persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens. Os Heem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich

mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van

uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en

deze respecteren.

Als Os Heem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen

heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit

document.

2. Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Os Heem verwerkt

ten behoeve van de volgende doelstellingen:

– Administratieve doeleinden;

– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Os Heem de volgende

persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– (Zakelijk) Telefoonnummer;

– (Zakelijk) E-mailadres;

– Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Os Heem opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie

voor maximaal 7 jaar. Tenzij nadrukkelijk is overeengekomen dat er een andere termijn van

toepassing is.

4. Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers/medewerkers

Persoonsgegevens van vrijwilligers/medewerkers worden door Os Heem verwerkt

ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst, of

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De vrijwilligersovereenkomst, of

– De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Os Heem de volgende

persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Geboortedatum;

– Kopie ID;

– BSN-nummer;

– Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Os Heem opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële

administratie voor maximaal 7 jaar. Van vrijwilligers worden de contactgegevens bewaard

om deze opnieuw te kunnen benaderen voor vrijwilligerswerkzaamheden.

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder

zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met

derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke

vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Os Heem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende

maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Os Heem van uw gegevens kennis kunnen

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

technische incidenten;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

6. Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u

verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een

andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan

voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,

dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk

erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit

is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact

met ons op!

Contactgegevens

E-mailadres: info@osheem.nl